Malihe Rostami | خبرهای نمایشگاهی Archives - صفحه 2 از 10 - Malihe Rostami
هنرمند
مليحه رستمي

خبرهای نمایشگاهی

گواهینامه حضور در نمایشگاه نقاشی گروهی در گالری یاسمین با عنوان مادرانه

گواهینامه حضور در نمایشگاه نقاشی گروهی در گالری یاسمین با عنوان مادرانه

گواهینامه حضور در نمایشگاه نقاشی گروهی با عنوان سایه سرد در گالری ایده پارسی

گواهینامه حضور در نمایشگاه نقاشی گروهی با عنوان سایه سرد در گالری ایده پارسی

گواهینامه حضور در نمایشگاه نقاشی گروهی مه و ماهی و آثار برگزیده من بر اساس شعر خیام

گواهینامه حضور در نمایشگاه نقاشی گروهی مه و ماهی و آثار برگزیده من بر اساس شعر خیام