Malihe Rostami | مجموعه نقاشی های بر بالهای اثیری - Malihe Rostami
هنرمند
مليحه رستمي

مجموعه نقاشی های بر بالهای اثیری

برای دیدن اشعار مربوط به هر کدام از آثار مجموعه نقاشی های بر بالهای اثیری بر روی (On the ethereal wings) کلیک کنید

On the ethereal wings

بر بال های اثیری

 و پرواز آزادی است…

چندی است که کالبد اختری، خسته و خموده است و چه حس گمشده ایست پرواز. رهایی از زمین مادی و رسیدن به ادراک، معرفت و سرزمین پاک. رها شدن از انفعال روح و بازگشت به هوشیاری. گاهی نجوای درون است که زمزمه می کند “دریاب که از روح جدا خواهی رفت” و آرزوی پرواز، حسرت دیرینه کالبد اثیری است. پرندگان بر بال های روح، از زمین جدا می شوند و در ابرهای زنده آسمان غرق می شوند و چه باشکوه است دور شدن از تکرارهای مغاک و غوطه زدن در آزادی همیشگی که در غایت “در کالبدی کشند خاک من و تو”.

نظر بدهید!