Malihe Rostami | تاریخ هنر جهان، هنر رُنِسانس (تجديد حيات يا نوزايی) - Malihe Rostami
هنرمند
مليحه رستمي

تاریخ هنر جهان، هنر رُنِسانس (تجديد حيات يا نوزايی)

تاریخ هنر جهان، هنر رُنِسانس (تجديد حيات يا نوزايی)

بشری و فردگرايی تغيير يافت. مورخان جديد، رنسانس ايتاليايی را به سه دوره آغازين، متعالی و متأخر تقسيم می کنند. اگر چه ايتاليا خاستگاه رنسانس بود اما ديگر کشور های اروپايی نيز در توسعه و غنای دست آوردهای آن نقش داشتند. متفکران رنسانس بر اهميت تک تک انسان ها، مخصوصاً انسان های شايسته، تأکيد می کردند. و دست آورد های هنری، علمی و ادبی قرون وسطا را بی ارزش می دانستند و براين باور بودند که با احيای فرهنگ و هنر يونان و روم، می توانند فرهنگ و هنر خود را ترقی دهند. بر طبق انديشه رنسانس، انسان از قدرت و توانايی خدادادی برخوردار است و اين توانايی در وجود متجلی می شود. ، نبوغ ، انسان های بزرگ به صورت موهبت الهی تلاش های هنرمندانی چون جتو، مازاتچو ، دوناتلو ، آلبرتی ، برونلسکی ، داوينچی و عينيت انسان جامع الاطراف ميکل آنژ ، رافائل ، دورر در هنرها و علوم گوناگون به مفهوم بخشيد.

 

ويژگی های هنر دورۀ رنسانس

احيای روح هنر دوره کلاسيک يونان و روم، طبيعت گرايی، فردگرايی، کالبدشناسی انسان، تکميل قواعد پرسپکتيو، توجه به موضوع های دنيوی، رواج نقاشی رنگ و روغن به جای تمپرا و لعاب رنگ کاری برای تجسم گرمی و طراوت پوست از ويژگی های هنر دوره رنسانس است.

 

علل شکل گيری دورۀ رنسانس

توسعه تجارت بين المللی، گسترش جامعه شهرنشين، شکل گيری طبقه متوسط، اختراع چاپ و رواج کتاب های چاپی، کشف سرزمين های جديد، افزايش موقعيت اجتماعی هنرمندان، هنر دوستی اشراف جامعه و حمايت از هنرمندان، خود باوری و اعتقاد به توانايی و شايستگی انسان از علل شکل گيری جنبش رنسانس است.

 

معماری دورۀ رنسانس

معماران دوره رنسانس اغلب متفکر و پژوهشگر بودند و برخی از آن ها مانند برونلسکی، داوينچی و رافائل و … در چند رشته از جمله معماری، نقاشی و تنديس سازی، تخصص داشتند. آن ها نيز ميراث هنری عهد کلاسيک يونان و روم را متعالی می دانستند و در پی احيای آن بودند. پيشگام معماری دوره رنسانس، فيليپو برونلسکی اهل فلورانس بود، وی کار خود را با تنديس سازی در فلورانس آغاز کرد، چون مايل نبود به طور سطحی، معماری باستانی را احيا کند، برای مشاهده نزديک آن ها به شهر روم رفت و برای نخستين بار اندازه های دقيق بنا های رومی را به دست آورد و متوجه شد اين بنا ها در جز و کل باهم هماهنگ و متناسب هستند و سر انجام براساس مطالعات خود، همان تناسبات رياضی که در موسيقی، هماهنگی به وجود می آورد، بايد در در نظريه ای اعلام کرد وی معتقد شد که راز معماری در تنظيم تناسبات درست، يعنی تناسباتی معماری نيز حکمفرما شود ساده و مبتنی بر اعداد صحيح است. وی با شناخت معماری باستان، عناصری از اين معماری را در کار های خود به کار گر فت. وی معماری باشکوه يونان و روم را ساده و قابل فهم و با نياز های مردم زمانه اش سازگار کرد. گنبد کليسای فلورانس، بيمارستان معصومان در فلورانس از جمله کار های اوست.

 

مَنريسم ( شيوه گری)

پايان رنسانس مترقی به رکود و تقليد از آثار استادان بزرگ انجاميد. هنرمندان نسل بعد به جای پژوهش در طبيعت، آثار متأخر ميکل آنژ را سرمشق قرار دادند که پايان کلاسيک گرايی رنسانس و آغاز جنبش مَنريسم در اواخر سده شانزدهم است. در اين دوره کوتاه، اصالت و ابتکار و بلندپايگی جای خود را به مبالغه در ابراز عواطف، افزايش تحرک و تشديد رنگ ها و تقابل تاريکی ها و روشنی های تند وکشيدگی و اعوجاج اندام و اجزاء داد.

 

تاریخ هنر جهان (مولف: محمدرضا رياضی)

نظر بدهید!